Datas U.I.
1.1 GOBERNO
1.1.1 Concello /Pleno
1.1.1.0.0.0.1 Expedientes de sesións do Pleno
1.1.1.0.0.0.1.1 Expedientes de constitución do concello 1897-1992 3
1.1.1.0.0.0.1.2 Expedientes de sesións do Pleno 1571-1993 16
1.1.1.0.0.0.2 Libros de actas de sesións do Pleno 1536-2013 75
1.1.1.0.0.0.3 Expedientes de irmandade entre concellos 1984-1984 1
1.1.1.0.0.0.4 Expedientes de xuntas parroquiais e veciñais 1959-1960 1
1.1.1.0.2 Disposicións recibidas 1689-1834 1
1.1.1.0.3 Rexistros de disposicións
1.1.1.0.3.0.3 Libros rexistro de disposicións recibidas 1920-1962 1
1.1.1.0.4 Expedientes de normas municipais
1.1.1.0.4.0.2 Ordenanzas fiscais 1918-1995 2
1.1.1.0.4.0.3 Ordenanzas municipais 1936-1950 6
1.1.1.0.4.0.4 Regulamentos municipais 1925-1983 3
1.1.1.0.5 Expedientes de cargos do goberno
1.1.1.0.5.0.1 Expedientes de cesamento de cargos do goberno 1884-1991 1
1.1.1.0.5.0.2 Expedientes de nomeamento de cargos do goberno 1843-1992 2
1.1.1.0.7 Expedientes de agrupacións municipais
1.1.1.0.7.0.1 Expedientes de asociacións 1980-1989 1
1.1.1.0.7.0.2 Expedientes de mancomunidades 1964-1990 1
1.1.1.0.9 Expedientes de emblemas, honores e distincións
1.1.1.0.9.0.1 Expedientes de emblemas, honores e distincións 1936-1988 3
1.1.1.0.9.0.2 Expedientes de heráldica municipal 1926-1987 1
1.1.1.1.1 Expedientes da Xunta do Partido xudicial
1.1.1.1.1.0.1 Relacións de reclusos que perciben socorro 1959-1971 1
1.1.1.1.1.0.2 Expedientes de entrega e posta en liberdade de presos 1812- 1972 2
1.1.1.1.1.0.3 Expedientes de sesións da Xunta do Partido xudicial 1812-1966 4
1.1.1.1.1.0.4 Expedientes do Presuposto especial de Xustiza 1741-1953 8
1.1.1.1.2 Rexistros da Xunta do Partido xudicial
1.1.1.1.2.0.1 Libros Rexistros da Xunta do Partido xudicial 1907-1947 13
1.1.2 Alcalde
1.1.2.0.1 Rexistros de disposicións
1.1.2.0.1.0.1 Libros rexistro de resolucións da alcaldía 1952-2002 15
1.1.2.0.2 Expedientes gobernativos
1.1.2.0.2.0.1 Expedientes de achados de bens sen dono 1964-1964 1
1.1.2.0.2.0.2 Expedientes de concesións de permisos de armas 1884-1918 1
1.1.2.0.2.0.3 Expedientes de declaración de zona catastrófica 1985-1985 1
1.1.2.0.2.0.4 Expedientes de loterías 1861-1949 1
1.1.2.0.2.0.5 Expedientes de multas 1903-1943 1
1.1.2.0.2.0.6 Expedientes de nomeamento de gardas xurados 1906-1929 1
1.1.2.0.2.0.7 Expedientes de salvocondutos e pasaportes 1845-1937 1
1.1.2.0.2.0.8 Expedientes gobernativos 1571-1855 2
1.1.2.0.2.0.9 Actas de visita e inspección do timbre 1845-1958 1
1.1.2.0.3 Rexistros gobernativos
1.1.2.0.3.0.1 Libros rexistro de multas 1845- 1964 5
1.1.2.0.4 Expedientes xudiciais 1753-1969 4
1.1.2.0.6 Expedientes de protocolo
1.1.2.0.6.0.1 Expedientes de actos públicos 1899-1987 3
1.1.2.0.6.0.2 Expedientes de denominación de rúas 1844-2017 2
1.1.2.0.6.0.3 Expedientes de campañas de imaxe e promoción 1969-1981 1
1.1.2.0.7 Correspondencia, certificacións e informes da alcaldía
1.1.2.0.7.0.1 Certificacións da alcaldía 1919-1987 2
1.1.2.0.7.0.3 Correspondencia da alcaldía 1820-2003 6
1.1.2.0.7.0.4 Informes da alcaldía 1940-1940 1
1.1.2.1 Disposicións
1.1.2.1.0.0.1 Decretos 1981- 1997 4
1.1.2.1.0.0.2 Bandos 1954-1983 1
1.1.2.1.0.0.3 Anuncios 1971-1995 1
1.1.3 Comisións de Goberno
1.1.3.0.1 Expedientes de sesións das Comisións de Goberno
1.1.3.0.1.0.1 Expedientes de sesións da Comisión de Goberno 1987-1987 1
1.1.3.0.1.0.2 Expedientes de sesións da Comisión municipal Permanente 1926-1988 4
1.1.3.0.2 Rexistros de actas de sesións das Comisións de Goberno
1.1.3.0.2.0.1 Libros de actas de sesións da Comisión municipal Permanente 1924-1985 14
1.1.3.0.2.0.2 Libros de actas de sesións da Comisión de Goberno 1986-2006 5
1.1.3.0.2.0.3 Libros de actas de sesións da Xunta de Goberno local 2006-2013 3
1.1.4 Comisións Informativas e Especiais
1.1.4.0.0.0.1 Expedientes de sesións das comisións Informativas e Especiais. 1886-1933 4
1.1.4.0.0.0.2 Libros de actas de sesións das comisións Informativas e Especiais 1932-1933 1
1.2 ADMINISTRACIÓN
1.2.1 Secretaría
1.2.1.0.1 Expedientes de secretaría
1.2.1.0.1.0.1 Certificacións 1820-1995 4
1.2.1.0.1.0.3 Convenios 1968-2004 2
1.2.1.0.1.0.4 Correspondencia 1778-1996 94
1.2.1.0.1.0.6 Informes 1885-1987 3
1.2.1.0.1.0.7 Instancias 1797-1988 1
1.2.1.0.1.0.8 Memorias 1897-1975 2
1.2.1.0.1.0.9 Expedientes de secretaría 1968-1987 1
1.2.2 Rexistro xeral
1.2.2.0.0.0.1 Libros copiadores de correspondencia 1820-1907 3
1.2.2.0.1 Rexistros de entrada de documentos
1.2.2.0.1.0.1 Libros rexistro de entrada de documentos 1902-1990 18
1.2.2.0.2 Rexistros de saída de documentos
1.2.2.0.2.0.1 Libros rexistro de saída de documentos 1892-1990 20
1.2.3 Patrimonio
1.2.3.0.0.0.1 Expedientes de cualificación xurídica de bens 1905-1905 1
1.2.3.0.0.0.2 Expedientes de doazóns 1544-1977 7
1.2.3.0.0.0.3 Expedientes de alleamento e cesións de bens municipais 1591-1982 8
1.2.3.0.0.0.4 Expedientes de adquisición de bens 1933-1989 3
1.2.3.0.0.0.5 Expedientes de uso e aproveitamento de bens 1838-1967 2
1.2.3.0.0.0.6 Inventarios de bens municipais 1820-1958 4
1.2.3.0.0.0.7 Escrituras de propiedade de bens municipais 1552-1901 1
1.2.3.0.0.0.8 Expedientes de deslindes de bens 1843-1957 1
1.2.4 Persoal
1.2.4.0.1 Expedientes persoais 1820-2016 18
1.2.4.0.2 Expedientes da administración do persoal
1.2.4.0.2.0.1 Cadros de persoal 1898-1989 4
1.2.4.0.2.0.2 Expedientes de aboamento de axudas de custo do persoal 1984-1993 2
1.2.4.0.2.0.3 Expedientes de convenios INEM. Cursos de formación 1966-1985 2
1.2.4.0.2.0.4 Expedientes de disciplina e control do persoal 1879-2003 10
1.2.4.0.2.0.6 Expedientes de excedencias do persoal 1955-1999 2
1.2.4.0.2.0.7 Expedientes de gratificacións do persoal 1940-1990 5
1.2.4.0.2.0.8 Expedientes de nomeamento de persoal 1820-1995 13
1.2.4.0.2.0.9 Expedientes de organización e métodos do persoal 1929-1995 5
1.2.4.0.2.0.10 Expedientes de permisos e vacacións 1870- 2003 3
1.2.4.0.2.0.11 Expedientes de recoñecemento de servizos do persoal 1988-1990 2
1.2.4.0.2.0.12 Expedientes de retribucións do persoal 1820-1990 11
1.2.4.0.2.0.13 Expedientes de xubilación do persoal 1938-1978 2
1.2.4.0.2.0.14 Ofertas de emprego público 1985-1989 1
1.2.4.0.3 Rexistros de administración de persoal
1.2.4.0.3.0.1 Libros Rexistros de asistencia do persoal 1916-1951 1
1.2.4.0.3.0.2 Libros Rexistros de nóminas do persoal 1964-1992 10
1.2.4.0.4 Expedientes de selección do persoal
1.2.4.0.4.0.1 Expedientes de concursos 1842-1991 13
1.2.4.0.4.0.2 Expedientes de concursos-oposicións 1961-1988 6
1.2.4.0.4.0.3 Expedientes de contratacións de persoal 1954-1991 3
1.2.4.0.4.0.4 Expedientes de oposicións 1925-1990 10
1.2.4.0.4.0.5 Solicitudes de emprego 1850-1995 4
1.2.4.0.5 Expedientes de representación de persoal
1.2.4.0.5.0.3 Expedientes de eleccións sindicais 1963-2003 2
1.2.4.0.6 Expedientes de prestación social
1.2.4.0.6.0.1 Expedientes da MUNPAL 1942-1990 2
1.2.4.0.6.0.2 Expedientes da Seguridade Social 1921-1985 3
1.2.4.0.6.0.3 Expedientes de asistencia sanitaria e farmacéutica 1957-1984 1
1.2.4.0.6.0.4 Expedientes de axudas sociais ou axuda familiar 1939-1975 1
1.2.4.0.7 Rexistros de prestación social
1.2.4.0.7.0.1 Libros de actas de comisións de axuda familiar 1951-1965 1
1.2.5 Servizos xurídicos
1.2.5.0.0.0.1 Expedientes de procedementos civís 1822-1867 3
1.2.5.0.0.0.2 Recursos administrativos 1877-1975 1
1.2.5.0.1.0.1 Expedientes de procedementos contencioso-administrativos 1931-1983 1
1.2.5.0.1.0.2 Expedientes de procedementos económico-administrativos 1959-1984 1
1.2.6 Contratación
1.2.6.0.1 Expedientes de contratación
1.2.6.0.1.0.2 Expedientes de contratación de obras 1843-2013 61
1.2.6.0.1.0.3 Expedientes de contratación de servizos 1820-2013 24
1.2.6.0.1.0.4 Expedientes de contratación de subministros 1875-1999 7
1.2.6.0.1.0.5 Expedientes de devolución de fianzas 1966-1985 1
1.2.7 Arquivo
1.2.7.0.0.0.1 Consultas do arquivo 2011-2011 1
1.2.7.0.0.0.2 Restauración de fondos documentais do arquivo 2009-2013 1
1.2.7.0.0.0.3 Instrumentos de descrición do arquivo 1995-1995 1
1.3 SERVIZOS
1.3.1 Obras e Urbanismo
1.3.1.0.1 Planeamento urbanístico
1.3.1.0.1.0.1 Expedientes de expropiacións forzosas 1884-2005 5
1.3.1.0.1.0.2 Plans xerais de ordenación urbana 1969-2012 36
1.3.1.0.1.0.3 Expedientes de convenios urbanísticos 2004-2004 1
1.3.1.0.1.0.4 Expedientes de estudos de detalle urbanísticos 1989-2004 1
1.3.1.0.1.0.5 Plans especiais urbanísticos 1988-2011 8
1.3.1.0.1.0.6 Plans parciais de ordenación urbana 1999-1999 1
1.3.1.0.2 Expedientes de disciplina urbanística
1.3.1.0.2.0.1 Expedientes de declaracións de ruína 1777-1988 5
1.3.1.0.2.0.2 Expedientes de infraccións urbanísticas 1836-1999 4
1.3.1.0.2.0.3 Licencias de apertura de actividades inocuas 1903-1971 2
1.3.1.0.2.0.4 Licencias de apertura de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas 1874-1989 9
1.3.1.0.2.0.5 Licencias de corta de árbores 1888-1983 1
1.3.1.0.2.0.7 Licencias de obras maiores 1849-1990 89
1.3.1.0.2.0.8 Licencias de obras menores 1849-1994 91
1.3.1.0.2.0.9 Expedientes de vivendas sociais 1944-1983 2
1.3.1.0.2.0.10 Informacións e certificacións urbanísticas 1970-2009 1
1.3.1.0.2.0.11 Licencias de ocupación de vía pública 1848-1989 3
1.3.1.0.3 Rexistros de disciplina urbanística
1.3.1.0.3.0.1 Libros rexistro de licencias de obras 1889-1967 2
1.3.1.0.4 Obras de titularidade autonómica e estatal
1.3.1.0.4.0.1 Expedientes de obras de titularidade autonómica e estatal 1895-2006 5
1.3.1.0.5 Obras municipais
1.3.1.0.5.0.1 Expedientes de obras de edificación 1785-2013 90
1.3.1.0.5.0.2 Expedientes de obras de instalación 1849-2011 45
1.3.1.0.5.0.3 Expedientes de obras de urbanización 1859-2014 76
1.3.1.0.5.0.4 Expedientes de solicitude de inclusión de obras municipais en plans de cooperación 1911-2009 19
1.3.1.0.5.0.5 Expedientes de obras de conservación 1844-2008 4
1.3.1.0.5.0.6 Expedientes de obras veciñais subvencionadas 1934-2003 39
1.3.1.0.5.0.7 Expedientes de obras prestación persoal para a realizaciónde obras públicas 1853-1971 1
1.3.1.0.6 Expedientes de sesións das Xuntas de Camiños Veciñais 1900-1929 1
1.3.1.1 Mapas e planos
1.3.1.1.0.0.1 Planos e debuxos 1976-2000 1
1.3.2 Servizos agropecuarios e industriais-promoción económica
1.3.2.1 Agricultura e gandería e montes
1.3.2.1.0.0.1 Expedientes de actividades agropecuarias
1.3.2.1.0.0.1.1 Expedientes de concentración parcelaria 1959-2008 4
1.3.2.1.0.0.1.2 Expedientes de actividades agropecuarias 1938-1995 3
1.3.2.1.0.0.2 Expedientes de subvencións a actividades agropecuarias 1924-1986 1
1.3.2.1.1 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Agricultura, Gandería e Montes
1.3.2.1.1.0.1 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Agricultura, Gandería e Montes 1932-1962 5
1.3.2.1.1.0.5 Expedientes de Sesións da Xunta local para a protección de animais e prantas 1928-1928 1
1.3.2.1.1.0.6 Expedientes de Sesións da Xunta local para a formación e depuración do censo de campesiños 1933-1935 1
1.3.2.1.1.0.7 Expedientes de Sesións da xunta Local de contratación do trigo 1934-1934 1
1.3.2.1.1.0.8 Expedientes de Sesións da xunta Inspectora 1936-1936 1
1.3.2.1.1.0.11 Expedientes de sesións da xunta Local de Informacións Agrícolas 1925-1947 1
1.3.2.1.2 Rexistros de actividades agropecuarias
1.3.2.1.2.0.1 Censos agropecuarios 1889-1960 2
1.3.2.1.3 Rexistros de actas de sesións das xuntas Locais de Agricultura, Gandería e Montes
1.3.2.1.3.0.2 Rexistros da xunta Local de Informacións Agrícolas 1927-1942 1
1.3.2.2 Caza
1.3.2.2.0.0.1 Expedientes de caza 1962-1962 1
1.3.2.3 Pesca
1.3.2.3.0.0.1 Libros rexistro de pesca 1992-1995 1
1 1.3.2.4 Industria
1.3.2.4.0.0.1 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Industria 1929-1929 1
1.3.2.5 Turismo
1.3.2.5.0.0.1 Expedientes de turismo 1939-1988 3
1.3.2.6 Traballo
1.3.2.6.0.0.1 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Traballo 1938-1938 1
1.3.2.6.0.0.2 Expedientes de cursos de formación 1994-2000 2
1.3.2.6.0.0.3 Expedientes de traballo 1989-1989 1
1.3.3 Abastos e consumo
1.3.3.1 Abastos
1.3.3.1.1 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Abastos e Consumos 1923-1923 1
1.3.3.1.3 Expedientes da policía de abastos
1.3.3.1.3.0.1 Expedientes de declaración de existencias 1918-1972 6
1.3.3.1.3.0.2 Expedientes da policía de abastos 1942-1943 1
1.3.3.1.3.0.3 Expedientes de feiras e mercados 1964-1969 1
1.3.3.1.3.0.4 Denuncias e infraccións en materia de consumo 1843-1952 1
1.3.3.1.3.0.5 Expedientes de pesas e medidas 1680-1974 1
1.3.3.1.3.0.6 Expedientes de inspección de feiras e mercados 1954-1954 1
1.3.3.1.4 Rexistros da policía de abastos
1.3.3.1.4.0.1 Censos de racionamento 1940-1951 7
1.3.3.1.4.0.2 Cartillas de racionamento 1940-1952 9
1.3.3.1.4.0.3 Padróns de clientes e establecementos 1941-1952 8
1.3.3.1.5 Rexistros de guías de circulación
1.3.3.1.5.0.1 Rexistros de guías de circulación 1944-1952 1
1.3.3.2 Mercados
1.3.3.2.0.0.2 Expedientes de mercados 1937-1946 1
1.3.3.2.0.0.3 Libros rexistro de mercados 1919-1941 2
1.3.3.2.0.0.4 Expedientes de concesión de aluguer de postos 1831-1976 1
1.3.3.3 Matadoiros
1.3.3.3.0.0.1 Libros rexistro de matadoiros 1900-1993 4
1.3.3.6 Auga
1.3.3.6.0.0.1 Libros rexistro de abastecemento de auga 1933-1933 2
1.3.3.6.0.0.2 Expedientes de abastecemento de auga 1892-1988 2
1.3.4 Transportes e Telecomunicacións
1.3.4.1 Expedientes de transportes
1.3.4.1.0.0.1 Licencias de transporte público de viaxeiros 1890-1988 1
1.3.5 Seguridade cidadá
1.3.5.1 Seguridade cidadá
1.3.5.1.0.0.1 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Seguridade cidadá 1935-1942 1
1.3.5.3 Milicias urbanas
1.3.5.3.0.0.1 Expedientes das milicias urbanas 1835-1835 1
1.3.5.4 Policía local. Orde pública
1.3.5.4.0.0.1 Expedientes de tráfico 1962-1995 1
1.3.5.4.0.0.2 Expedientes de denuncias 1808-1987 5
1.3.5.4.0.0.3 Expedientes de multas 1843-1994 2
1.3.5.4.0.0.4 Expedientes da policía local/orde pública 1797-2002 3
1.3.5.6 Emigración
1.3.5.6.0.0.1 Libros rexistro de emigración 1880-1910 1
1.3.6 Sanidade
1.3.6.1 Sanidade
1.3.6.1.1 Rexistros de actas das xuntas Locais de Sanidade
1.3.6.1.1.0.1 Libros de actas de sesións das xuntas Locais de Sanidade 1887-1960 3
1.3.6.1.2 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Sanidade
1.3.6.1.2.0.1 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Sanidade 1778-1990 2
1.3.6.1.2.0.2 Expedientes da Dirección de Sanidade Marítima do porto de Ribadeo 1817-1899 4
1.3.6.1.2.0.3 Patentes de sanidade 1814-1887 1
1.3.6.1.3 Expedientes de sanidade médica
1.3.6.1.3.0.1 Expedientes de campañas de vacinación 1891-1981 2
1.3.6.1.3.0.2 Expedientes de control sanitario 1926-1986 2
1.3.6.1.3.0.3 Expedientes de epidemias 1569-1925 1
1.3.6.1.3.0.4 Expedientes de medio ambiente 1826-1983 1
1.3.6.1.4 Rexistros de sanidade médica
1.3.6.1.4.0.1 Libros rexistro de sanitarios locais 1946-1947 2
1.3.6.1.5 Expedientes de sanidade veterinaria
1.3.6.1.5.0.1 Expedientes de inspección veterinaria 1778-2006 2
1.3.6.2 Centros sanitarios 1936-1937 2
1.3.6.3 Cemiterio
1.3.6.3.0.0.1 Expedientes de inhumación de cadáveres 1932-1979 2
1.3.6.3.0.0.2 Expedientes de cambio de titularidade de sepulturas 1953-1992 1
1.3.6.3.0.0.3 Expedientes de concesións de sepulturas 1925-1981 1
1.3.6.3.0.0.4 Expedientes de traslado de cadáveres 1943-1944 1
1.3.6.3.0.0.5 Expedientes de creación ou clausura de cemiterios 1885-1885 1
1.3.6.4 Augas e rede de sumidoiros
1.3.6.4.0.0.1 Expedientes de saneamento 1834-1988 2
1.3.6.5 Limpeza pública
1.3.6.5.1 Expedientes de limpeza pública
1.3.6.5.1.0.1 Expedientes de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos 1983-1984 1
1.3.7 Beneficencia e asistencia social
1.3.7.0.1 Expedientes de asistencia social
1.3.7.0.1.0.1 Expedientes de adxudicación e rehabilitación de vivendas 1953-1995 2
1.3.7.0.1.0.2 Expedientes de prestación social 1650-1990 12
1.3.7.0.2 Rexistros de asistencia social
1.3.7.0.2.0.1 Padróns de beneficencia 1852-1988 8
1.3.7.0.3 Centros sociais/asistenciais/benéficos
1.3.7.0.3.0.1 Centros sociais/asistenciais/benéficos 1573-1956 5
1.3.7.1 Hospital de San Sebastián e San Lázaro
1.3.7.1.0.0.4 Expedientes de administración económica 1868-1950 18
1.3.7.1.0.0.5 Expedientes de administración xeral 1862-2002 4
1.3.7.1.0.0.6 Expedientes de asistencia 1847-1987 2
1.3.7.1.0.0.7 Libro de actas de sesións da xunta administrativa do hospital municipal da caridade 1895-1924 1
1.3.7.2 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Beneficencia e Asistencia Social
1.3.7.2.0.0.7 Expedientes de sesións da Xunta de protección á infancia 1908-1949 6
1.3.7.2.0.0.8 Expedientes de sesións da xunta local de protección á muller 1941-1947 1
1.3.7.2.0.0.9 Expedientes de sesións da xunta local de Acción social e emigración 1929-1929 1
1.3.7.2.0.0.10 Expedientes de sesións da xunta municipal do subsidio familiar de agricultores 1939-1939 1
1.3.7.2.0.0.11 Expedientes de sesións da xunta local de Reformas sociais 1900-1934 1
1.3.7.2.0.0.12 Expedientes de sesións da xunta local de Salvamento de náufragos 1887-1909 1
1.3.7.2.0.0.13 Expedientes de sesións da xunta local de Colocación familiar 1936-1937 1
1.3.7.2.0.0.14 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Beneficencia e Asistencia Social 1924-1966 1
1.3.7.2.0.0.15 Expedientes de sesións da Xunta do subsidio procombatentes 1937-1939 1
1.3.7.3 Rexistros de actas de sesións das xuntas Locais de Beneficencia e Asistencia Social
1.3.7.3.0.0.2 Libro de actas de sesións da xunta local de protección á muller 1943-1943 1
1.3.7.3.0.0.3 Libro de actas de sesións da Xunta de protección á infancia 1919-1948 1
1.3.7.3.0.0.4 Libro de actas de sesións da xunta local de acción social e emigración 1929-1929 1
1.3.7.3.0.0.5 Libro de actas de sesións da xunta local de Reformas sociais 1909-1934 1
1.3.7.3.0.0.6 Libros de actas de sesións das xuntas Locais de Beneficencia e Asistencia Social 1921-1967 1
1.3.7.3.0.0.7 Libro de actas de sesións da Xunta do subsidio procombatentes 1937-1939 1
1.3.7.4 Fundacións e Obras Pías
1.3.7.4.0.0.1 Expedientes de asistencia social 1751-1970 5
1.3.8 Educación
1.3.8.0.1 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Educación
1.3.8.0.1.0.1 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Educación 1830-1952 1
1.3.8.0.3 Expedientes de educación
1.3.8.0.3.0.1 Expedientes de concesión de bolsas 1952-1980 1
1.3.8.0.3.0.2 Expedientes de escolarización 1849-1979 1
1.3.8.0.3.0.3 Expedientes de persoal docente 1944-1963 2
1.3.8.0.4 Rexistros de educación
1.3.8.0.4.0.1 Inventarios de material escolar 1858-1962 1
1.3.8.1 Centros educativos
1.3.8.1.0.0.1 Expedientes de centros educativos 1833-1985 4
1.3.9 Cultura
1.3.9.0.1 Expedientes de cultura
1.3.9.0.1.0.1 Expedientes de subvencións a actividades culturais 1897-1989 2
1.3.9.0.1.0.2 Expedientes de actividades culturais 1847-1979 2
1.3.9.0.1.0.3 Expedientes de centros culturais 1882-1960 1
1.3.9.0.2 Expedientes de festexos
1.3.9.0.2.0.1 Licencias para a celebración de festexos 1935-1990 2
1.3.9.1 Centros culturais
1.3.9.1.1 Biblioteca municipal
1.3.9.1.1.0.1 Libros rexistro de cultura 1939-1983 1
1.3.9.1.1.0.2 Expedientes de centros culturais 1939-1988 1
1.3.9.2 Carteis
1.3.9.2.0.0.1 Carteis 1979-2006 1
1.3.11 Poboación
1.3.11.0.1 Expedientes de poboación
1.3.11.0.1.0.1 Estatísticas demográficas 1863-1991 3
1.3.11.0.2 Rexistros de poboación
1.3.11.0.2.0.1 Censo de edificios e vivendas 1897-1990 3
1.3.11.1 Empadroamento
1.3.11.1.0.0.1 Censos de poboación 1857-1940 4
1.3.11.1.0.0.2 Padróns municipais de habitantes 1841-2013 113
1.3.11.1.0.0.3 Expedientes de altas no padrón municipal de habitantes 1867-2016 96
1.3.11.1.0.0.4 Expedientes de baixas no padrón municipal de habitantes 1867-2016 93
1.3.11.1.0.0.5 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Poboación 1897-1944 2
1.3.11.1.0.0.6 Follas declaratorias do padrón municipal de habitantes 1867-1953 2
1.3.11.1.0.0.7 Rectificacións anuais do padrón municipal de habitantes 1923-1992 13
1.3.11.1.0.0.8 Certificacións de empadroamento, residencia e convivencia 1996-2015 18
1.3.11.1.0.0.9 Cadernos auxiliares do padrón municipal de habitantes 1935-1981 4
1.3.11.1.0.0.10 Expedientes de cambios de enderezo no padrón municipal de habitantes 1937-1938 1
1.3.11.1.0.0.11 Expedientes de formación do padrón municipal de habitantes 1991-2010 1
1.3.11.2 Rexistro civil 5
1.3.11.2.0.0.1 Rexistros de defuncións 1830-1962
1.3.11.2.0.0.2 Rexistros de matrimonios 1854-1962
1.3.11.2.0.0.3 Rexistros de nacementos 1846-1962
1.3.12 Quintas
1.3.12.0.0.0.1 Expedientes de revisión de quintos 1877-1948 12
1.3.12.0.0.0.2 Expedientes persoais de quintas 1762-1978 78
1.3.12.0.0.0.3 Expedientes xerais de quintas 1743-1991 76
1.3.12.0.0.0.4 Padróns de alistamento 1657-1942 9
1.3.12.0.0.0.5 Rexistros de chamadas, reservas, revisións, revistas 1812-1988 9
1.3.12.0.0.0.6 Expedientes de mutilados de guerra 1939-1942 1
1.3.12.0.0.0.7 Censos de requisición militar 1945-1965 2
1.3.12.0.0.0.8 Xuntas e comisións para asuntos militares 1975-1977 1
1.3.13 Eleccións
1.3.13.0.1 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Eleccións
1.3.13.0.1.0.1 Expedientes de sesións das xuntas Locais de Eleccións 1890-1916 1
1.3.13.0.2 Expedientes de eleccións
1.3.13.0.2.0.1 Expedientes de eleccións de diputados a Cortes 1811-1976 3
1.3.13.0.2.0.2 Expedientes de eleccións de diputados provinciais 1854-1907 2
1.3.13.0.2.0.3 Expedientes de eleccións municipais 1812-2003 5
1.3.13.0.2.0.4 Expedientes de referendos 1966-2005 2
1.3.13.0.2.0.5 Expedientes de eleccións xerais 1977-2008 3
1.3.13.0.2.0.6 Expedientes de eleccións europeas 1987-2004 3
1.3.13.0.2.0.7 Expedientes de eleccións autonómicas 1980-2009 4
1.3.13.0.3 Rexistros de actas de sesións das xuntas Locais de Eleccións
1.3.13.0.3.0.1 Libros de actas de sesións das xuntas Locais de Eleccións 1890-1901 1
1.3.13.0.4 Rexistros de eleccións
1.3.13.0.4.0.1 Censos electorais 1839-2011 21
1.3.14 Deportes
1.3.14.0.1 Expedientes de deportes
1.3.14.0.1.0.1 Expedientes de actividades deportivas 1970-1988 1
1.3.14.0.1.0.2 Expedientes de subvencións a actividades deportivas 1933-1989 1
1.4 FACENDA
1.4.0.0.1 Expedientes das Xuntas municipais de Asociados
1.4.0.0.1.0.1 Expedientes de sesións das Xuntas municipais de Asociados 1881-1924 2
1.4.0.0.2 Rexistros das Xuntas municipais de Asociados
1.4.0.0.2.0.1 Libros de actas de sesións das Xuntas municipais de Asociados 1859-1924 2
1.4.1 Intervención económica
1.4.1.0.1 Expediente xeral do presuposto ordinario
1.4.1.0.1.0.1 Contas da administración de patrimonio 1928-1989 7
1.4.1.0.1.0.2 Contas xerais do presuposto 1846-1989 30
1.4.1.0.1.0.3 Expedientes de liquidacións do presuposto 1860-1977 19
1.4.1.0.1.0.5 Mandamentos/libramentos/cartas/operacións contábeis de ingreso 1854-1973 36
1.4.1.0.1.0.6 Mandamentos/libramentos/cartas/operacións contábeis de pagamentos 1570-1991 76
1.4.1.0.2 Rexistros do presuposto ordinario
1.4.1.0.2.0.1 Libros diarios de intervención de pagamentos 1846-1970 28
1.4.1.0.2.0.2 Libros borradores de pagamentos 1887-1925 6
1.4.1.0.2.0.4 Libros diarios de intervención de ingresos 1846-1970 25
1.4.1.0.2.0.5 Libros borradores de ingresos 1887-1925 6
1.4.1.0.2.0.6 Libros xerais de gastos 1944-1970 22
1.4.1.0.2.0.8 Libros xerais de rendas e exaccións 1937-1972 21
1.4.1.0.2.0.9 Libros maiores de conceptos do presuposto de ingresos 1886-1936 2
1.4.1.0.2.0.10 Libros de inventarios e balances 1887-1966 3
1.4.1.0.2.0.12 Libros rexistro de mandamentos de ingresos 1963-1989 10
1.4.1.0.2.0.13 Libros rexistro de mandamentos de pagamentos 1965-1990 9
1.4.1.0.2.0.14 Libros auxiliares 1887-1966 19
1.4.1.0.2.0.15 Diario de operacións de fondos municipais 1925-1945 1
1.4.1.0.2.0.16 Libros de contas correntes para ingresos e pagamentos 1925-1953 4
1.4.1.0.2.0.17 Libros maiores de conceptos do presuposto de gastos 1886-1936 2
1.4.1.0.2.0.18 Libros subauxiliares 1917-1917 1
1.4.1.0.2.0.19 Libros copiadores de presupostos 1932-1937 1
1.4.1.0.2.0.20 Libros especiais 1945-1947 1
1.4.1.0.3 Expediente xeral do presuposto extraordinario
1.4.1.0.3.0.1 Expedientes xerais do presuposto extraordinario 1941-1959 2
1.4.1.0.3.0.2 Mandamentos de ingresos 1969-1974 1
1.4.1.0.3.0.3 Mandamentos de pagamentos 1971-1984 1
1.4.1.0.3.0.4 Contas xerais do presuposto 1900-1989 20
1.4.1.0.4 Rexistros do presuposto extraordinario
1.4.1.0.4.0.1 Libros de intervención de pagos e ingresos do presuposto extraordinario 1928-1971 2
1.4.1.0.7 Expedientes do presuposto adicional
1.4.1.0.7.0.1 Contas xerais do presuposto 1859-1900 2
1.4.2 Financiamento e Tributación
1.4.2.1 Financiamento
1.4.2.1.1 Expedientes de operacións de crédito
1.4.2.1.1.0.1 Operacións da Tesourería 1952-1988 1
1.4.2.1.1.0.2 Emisións de débeda pública 1919-1946 2
1.4.2.2 Tributación
1.4.2.2.1 Expedientes das xuntas Locais de Tributación
1.4.2.2.1.0.1 Expedientes de sesións das xuntas Periciais 1850-1962 2
1.4.2.2.1.0.2 Expedientes de sesións das xuntas Locais sobre impostos de consumo e sal 1887-1888 2
1.4.2.2.1.0.3 Expedientes de sesións das Xuntas municipais de solares 1924-1924 1
1.4.2.2.2 Libros de sesións das xuntas Locais de Tributación
1.4.2.2.2.0.1 Libros de actas de sesións das xuntas Periciais 1904-1967 1
1.4.2.2.3 Arbitrios con fins non fiscais
1.4.2.2.3.0.1 Arbitrios con fins non fiscais 1827-1833 1
1.4.2.2.4 Contribucións especiais
1.4.2.2.4.0.1 Contribucións especiais 1812-1988 4
1.4.2.2.5 Impostos e arbitrios
1.4.2.2.5.0.1 Arbitrio sobre cans 1896-1977 2
1.4.2.2.5.0.2 Cédulas persoais 1871-1926 10
1.4.2.2.5.0.3 Arbitrios provinciais 1814-1897 3
1.4.2.2.5.0.4 Contribución industrial/Matrícula industrial/Licenza fiscal/IAE 1821-1994 11
1.4.2.2.5.0.6 Contribución territorial rústica e pecuaria/IBI 1845-1994 50
1.4.2.2.5.0.7 Contribución territorial urbana/IBI 1821-1994 62
1.4.2.2.5.0.8 Imposto sobre circulación de vehículos 1909-1995 5
1.4.2.2.5.0.9 Imposto sobre instalacións, construcións e obras 1960-1961 1
1.4.2.2.5.0.10 Impostos de consumos 1895-1932 2
1.4.2.2.5.0.11 Plusvalías 1951-1979 14
1.4.2.2.5.0.12 Repartimentos xerais 1593-1925 7
1.4.2.2.5.0.13 Impostos e arbitrios 1568-1988 8
1.4.2.2.5.0.14 Contribución territorial/Amillaramento 1794-1980 79
1.4.2.2.5.0.15 Repartimento xeral de utilidades 1885-1945 3
1.4.2.2.5.0.16 Catastros 1749-1759 3
1.4.2.2.7 Taxas e prezos públicos
1.4.2.2.7.0.1 Taxas e prezos públicos 1968-1968 1
1.4.3 Tesourería
1.4.3.0.1 Expedientes
1.4.3.0.1.0.1 Contas de propios e arbitrios 1673-1673 1
1.4.3.0.1.0.2 Contas de depositaría/caudais 1846-1990 45
1.4.3.1 Recadación
1.4.3.1.1 Expedientes
1.4.3.1.1.0.1 Contas de recadación/de xestión recadatoria 1812-1985 30
1.4.3.1.1.0.2 Expedientes de devolución de ingresos indebidos 1966-1988 1
1.4.3.1.1.0.3 Expedientes de recadación 1937-1995 16
1.4.3.1.1.0.4 Expedientes de premas 1883-1985 2
1.4.3.1.1.0.5 Estados de recadación 1932-1945 1
1.4.3.1.2 Rexistros
1.4.3.1.2.0.1 Libros auxiliares de contas correntes de recadación 1932-1988 3
1.4.3.1.2.0.2 Libros auxiliares de recadación 1933-1946 1
1.4.3.1.2.0.3 Listas cobratorias 1884-1990 4
1.4.3.1.2.0.4 Libros diarios de recadación 1875-1945 3
1.4.3.1.2.0.5 Libros rexistro xerais de certificacións de débitos 1948-1948 1
1.4.3.2 Caixa
1.4.3.2.1 Expedientes
1.4.3.2.1.0.1 Contas de valores independentes e auxiliares do presuposto 1946-1990 5
1.4.3.2.1.0.2 Contas de caixa 1988-1989 1
1.4.3.2.1.0.3 Contas bancarias 1963-1995 10
1.4.3.2.1.0.4 Actas de arqueo 1971-1984 1
1.4.3.2.2 Rexistros
1.4.3.2.2.0.1 Libros de actas de arqueo 1858-1975 4
1.4.3.2.2.0.2 Libros de caixa 1886-1987 32
1.4.3.2.2.0.3 Libros de contas correntes/bancarias 1852-1989 3
1.4.3.2.2.0.4 Libros de inventarios e balances de caixa 1917-1917 1
1.4.3.2.2.0.5 Libros de valores independentes e auxiliares do presuposto 1960-1988 10
1.4.3.2.2.0.6 Libros maiores de caixa 1948-1948 1
1.4.3.2.2.0.7 Libros diarios de ingresos de depositaría 1887-1938 3
1.4.3.2.2.0.8 Libros diarios de pagamentos de depositaría 1887-1938 3
1.4.3.2.2.0.9 Libros auxiliares de efectos 1971-1984 1
1.4.3.2.2.0.10 Libros Rexistros de poderes e autorizacións 1820-1984 1
1.4.3.3 Habilitación
1.4.3.3.1 Expedientes
1.4.3.3.1.0.3 Expedientes de liquidacións de seguros sociais 1976-1986 2
1.4.3.3.1.0.4 Expedientes de liquidacións do IRPF 1987-1990 1
2. DA FÉ PÚBLICA
2.1 Notariais
2.1.0.0.0.0.1 Protocolos notariais 1604-1604 1
3. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE SERVIZOS SOCIOPROFESIONAIS (A.I.S.S.)
3.1 Oficina local do Servizo de Encadramento e Colocación 1940-1976
3.1.0.1 Colocación
3.1.0.1.1 Rexistros de Colocación
3.1.0.1.1.0.1 Libro rexistro de contratos de aprendizaxe 1972-1976 1
3.1.0.1.1.0.2 Libro rexistro de ofertas de traballo 1965-1972 1
3.1.0.1.1.0.3 Libro rexistro de demandas de emprego 1946-1972 2
3.1.0.1.1.0.4 Libro rexistro de demandas de emprego e solicitudes do subsidio de desemprego 1962-1965 1
3.1.0.1.2 Expedientes de Encadramento e Colocación
3.1.0.1.2.0.1 Expedientes de traballadores demandantes de emprego 1961-1975 14
3.1.0.1.2.0.2 Expedientes de ofertas de emprego presentadas por empresas 1962-1975 3
3.1.0.1.2.0.3 Expedientes de Encadramento e Colocación 1940-1975 10
3.1.0.2 Prestacións de desemprego
3.1.0.2.0.0.1 Expedientes de prestacións de desemprego 1964-1976 2
3.1.0.2.1 Rexistros de solicitudes de desemprego
3.1.0.2.1.0.1 Libro rexistro de solicitudes de subsidio de desemprego 1965-1972 1
4. CONCELLO DE CEDOFEITA 1841-1845 1
4.1 GOBERNO
4.1.1 Concello/Pleno
4.1.1.0.0.0.1 Expedientes de nomeamento de cargos do goberno 1843-1843
4.1.1.0.0.0.2 Presuposto carcerario 1842-1843
4.1.2 Alcalde
4.1.2.0.0.0.1 Expedientes de causas civís 1843-1843
4.1.2.0.0.0.2 Correspondencia da alcaldía 1841-1843